MWIT Home Department of Mathematics About us
Select

 
Department Home
About us
Find People
Units
Materials
Performance Reports
Webborad
Guestbook
Site-Map
 
 
 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความเข้าใจ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับสูงต่อไป
ภารกิจ

ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ให้ทัดเทียมระดับสากล  สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  พร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนลักษณะเดียวกัน สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดให้มีหลักสูตร Advance Placement Program (การเรียนล่วงหน้า) และหลักสูตร สอวน.

 
เป้าหมาย
 1. จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์
 2. มีหลักสูตรที่ครอบคลุมและเข้มข้นกว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการเรียนการสอน  โดยเปิดรายวิชาพื้นฐาน 8 รายวิชา  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 9 รายวิชา  ตลอดปีการศึกษา
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำโครงงานคณิตศาสตร์
 4. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐาน
 5. ส่งเสริมให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
 7. เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย         
 8. สนับสนุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์  ลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program) และ/หรือ หลักสูตร สอวน.
 9. พัฒนาเครื่องมือประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน
 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
 1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่าหลักสูตรครอบคลุมและเข้มข้นกว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง) ระดับ 4 ขึ้นไป  จากมาตรการประเมินค่า 5 ระดับ  1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 หมายถึงต่ำสุดหรือน้อยสุด 5 หมายถึง สูงสุดหรือมากสุด
 3. มีนักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 โครงงาน/ปีการศึกษา  และได้รับคัดเลือกไปนำเสนอโครงงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 โครงงาน/ปีการศึกษา
 4. มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชาพื้นฐาน
 5. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น/รายวิชา
 6. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
 7. มีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2548  ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน
 8. มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เรียนหลักสูตร สอวน. ไม่น้อยกว่า 24 คน
 9. เครื่องมือประเมินผลทุกรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา
 
 
 --
address  
 
web master  
Last update--
 
 
 

--
   Department of Mathematics, Mahidol Wittayanusorn School (สาขาวิชาคณิตศาตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
   364 Moo 5, Salaya, Phudthamonthon, Nakorn Pathom 73170 Tel. 0 2849 7181 Fax. 0 2849 7183
--April 27, 2009